БАТРАК Лариса Миколаївна


 • Курс: «Основи мікропроцесорної техніки”, “Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації”, “Мікропроцесорні засоби та системи”, “Конструювання і технології електронних систем на пристроїв”, “Теорія електричних кіл“
 • Каб.: 404-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Секретар Державної екзаменаційної комісії по захисту дипломних проектів та магістерських робіт.

Працює на кафедрі промислової електроніки КПІ з 1979 р. У 1987 році закінчила НТУУ «КПІ» за спеціальністю інженера електронної техніки.

З 1997 року працює на посаді старшого викладача. Читає лекції по курсу “Енергоефективність та енергозбереження”. Веде практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Основи мікропроцесорної техніки”, “Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації”, “Мікропроцесорні засоби та системи”, “Конструювання і технології електронних систем та пристроїв”, “Теорія електричних кіл“. Відповідає за нормоконтроль дипломних проектів.

1 червня 2016 році захистила дисертацію на тему “Енергоефективне управління паралельним активним фільтром трифазної чотирипровідної системи живлення» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Має 29 наукові роботи, є автором 3 та співавтором 23 методичних вказівок та посібників.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=SM3zsY8AAAAJ&hl=ru

ВІТЧИЗНЯНІ ФАХОВІ

 2003-2010

 Ромашко В.Я., Батрак Л. М. Особливості карти нулів та полюсів функцій вільного режиму електричного ланцюга // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. 2003. Ч. 1.C. 47 – 50

Ромашко В.Я., Батрак Л. М.Формування рівнянь стану електричного ланцюга з використанням його вторинних параметрів // Электроника и связь, 2003. № 20.C. 188 – 190.

Ромашко В.Я. Батрак Л. М., Вербицький Є.В.Функции свободного режима электрических цепей со взаимной индуктивностью // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. 2004. Ч. 2. C. 119 – 123.

Ромашко В.Я. Батрак Л. М., Вербицький Є.В.Двофазний регулятор з взаємною індуктивністю. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. 2005. Ч. 3. C. 7 – 11.

Ромашко В.Я. Батрак Л. М., Вербицький Є.В.Алгоритм прискореного розрахунку перехідних процесів методом припасовування // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. 2006. Ч. 3. C. 87 – 90.

Ромашко В.Я. Батрак Л. М. До питання про діагностику електричних ланцюгів // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. 2008. Ч. 3. C. 19 – 24

Ромашко В.Я. Батрак Л. М. Алгоритми діагностики електричних ланцюгів // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. 2008. Ч 1. C. 78 – 82.

Ромашко В.Я. Батрак Л. М. Універсальний стенд для діагностики резистивних ланцюгів // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. 2009. Ч. 1. C. 105 – 108.

Ромашко В.Я., Батрак Л. М.Розрахунок перехідних процесів в перетворювачах в програмному середовищі MathСad. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. 2010. Ч 3. C. 69 – 72.

ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД

2011-2013

Ромашко В.Я., Батрак Л.М. До питання про інверсний аналіз електричних кіл. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск „Проблеми сучасної електротехніки”. – 2012.

Ромашко В.Я., Батрак Л.М. Використання вторинних параметрів при рішенні задач ТЕК. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: „Силова електроніка та енергоефективність” Ч. 4. 2012, с. 166-171.

Поліщук C.Й., Артеменко М.Ю., Михальський В.М. Батрак Л.М., Шаповал І.А. Стратегія керування паралельним активним фільтром з частковим послабленням складової нульової послідовності напруг трифазної чотирьохпровідної мережі. Технічна електродинаміка. 2013. № 3. ст. 12-19.

2013-2014

Артеменко М. Ю., Батрак Л. М. Комбінована система управління паралельним активним фільтром чотирипровідної трифазної мережі. Електроніка та зв’язок. 2013, № 6. С. 30 -37.

Артеменко М. Ю., Батрак Л. М. Стратегія управління паралельним активним фільтром чотирипровідної трифазної системи живлення з багатоваріантним пропорційно-векторним формуванням миттєвих струмів джерела. Електроніка та зв’язок. 2014, № 2. С. 36 – 44.

2014-2015

Артеменко М.Ю., Батрак Л. М. Система багатоваріантного пропорційно-векторного управління паралельним активним фільтром чотирипровідної трифазної системи живлення. Технічна електродинаміка. 2014. № 5. С. 83 – 85.

Артеменко М. Ю., Батрак Л. М., Михальський В. М., Поліщук C. Й. Оптимізація енергетичних характеристик трифазної чотирипровідної системи живлення з паралельним активним фільтром у несиметричному синусоїдному режимі. Технічна електродинаміка. 2015. № 2. С. 30 – 37.

2015-2016

Артеменко М.Ю., Батрак Л.М., Михальський В.М., Поліщук C.Й. Аналіз можливості збільшення ККД трифазної чотирипровідної системи живлення засобами паралельної активної фільтрації. Технічна електродинаміка. 2015. № 6. С. `12 – 18.

Артеменко М. Ю., Батрак Л. М. Методика розрахунку параметрів реактивного компенсатора паралельного гібридного фільтра для випадкової дискретно лінійної моделі навантаження. «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну». 2015. № 6. С. `115 – 121.

ПАТЕНТ УКРАЇНИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

Патент України на корисну модель UA № 84949 МПК Н02Р 9/00 (2013.01). Спосіб керування паралельним активним фільтром чотири­провідної трифазної мережі / Поліщук С.Й., Артеменко М.Ю., Михальський В.М., Батрак Л.М.; заявл.03.04.2013, опубл. 11.11.2013. Бюл. № 21.

Патент України на корисну модель UA № 90730 МПК Н02Р 9/00 (2014.01). Спосіб керування паралельним активним фільтром чотирипровідної трифазної мережі / Артеменко М.Ю., Батрак Л.М.; заявл. 19.12.2013, опубл. 06.2014. Бюл. № 11.

ПУБЛІКАЦІЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ ЖУРНАЛІ.

Артеменко М. Ю., Засімович В. І., Батрак Л. М. Підвищення коефіцієнта корисної дії трифазної чотирипровідної системи живлення з паралельним активним фільтром. Технології та дизайн. 2015. № 3. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/td_2015_3_13.pdf.

КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Artemenko M.Yu., Batrak L.M., Polishchuk S.Y., Mykhalskyi V.M., Shapoval I.A. Minimization of Cable Losses in Three-Phase Four-Wire Systems by means of Instantaneous Compensation with Shunt Active Filters. XXXIII International Scientific Conference “Electronics and nanotechnology”, Pp. 359 – 362.
 2. Артеменко М. Ю. Батрак Л. М. Порівняння стратегій керування засобами паралельної активної фільтрації трифазної мережі. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Обробка сигналів і негаусівських процесів». Черкаси. 2013. С. 34-36.
 3. Artemenko M., Batrak L., Murad Ahmed Ali Taher. Combined control system with direct current formation for three-phase four-wire shunt active power filter. IEEE XXXIV International Scientific Conference “Electronics and nanotechnology”. 2014. Pp. 438 – 441.
 4. Artemenko M., Batrak L. М. Multivariate Proportional-Vectorial Control Strategy for Shunt Active Filter of Three-Phase Four-Wire Power System.  IEEE International conference on intelligent energy and power systems (IEPS), 2014. Pp. 63 – 67.
 5. Artemenko M. Yu., Batrak L. M., Domaskina N.I. Apparent power of three-phase four-wire system in sinusoidal asymmetric mode and energy effectiveness of shunt active filter. Proceedings of IEEE XXXV International Scientific Conference “Electronics and nanotechnology”. 2015. Pp. 469 – 474.
 6. Артеменко М. Ю., Батрак Л. М. Стратегії управління паралельним активним фільтром, що збільшують коефіцієнт корисної дії трифазної чотирипровідної системи живлення. // Праці V Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів». Черкаси: 2015. С. 74-77.
 7. Artemenko M.Yu., Batrak L.M., Polishchuk S.Y., Mykhalskyi V.M., Shapoval I.A.Тhe effect of load power factor on the efficiency of three-phase four-wire power system with shunt active filter. XXXVI International Scientific Conference “Electronics and nanotechnology”. 2016. Pp. 227-282.
 8. Artemenko M.Yu., Batrak L.M., Polishchuk S.Y., Mykhalskyi V.M., Shapoval I.A. Reactive compensation of non-active power in hybrid shunt filter of three-phase four-wire system at random load. IEEE International conference on intelligent energy and power systems (IEPS), 2016. Pp. 26–30.