Бакалаврат

Керівники дипломних проектів бакалавра студентів 4 курсу 2016/2017 років навчання

ТЕМИ дипломних проектів бакалаврів студентів за напрямом “Електронні пристрої та системи” кафедри промислової електроніки груп ДС- 31 і ДС- 32

Назва освітнього компонента Опис освітнього компонента (назви розділів і тем) Всього годин
5 Фізика 1 Розділ 1. Механіка
Тема 1. Кінематика мат.точки та твердого тіла 12
Тема 2.Основні закони динаміки Ньютона 8
Тема 3. Закон збереження імпульсу 6
Тема 4. Закон збереження енергії 14
Тема 5. Елементи механіки твердого тіла 8
Тема 6. Основи спеціальної теорії відносності 12
Контрольна робота 1 6
Розділ 2. Електрика та магнетизм
Тема 1. Стаціонарне електричне поле зарядів у вакуумі 12
Тема 2. Електричне поле в речовині 14
Тема 3. Постійний електричний струм 10
Тема 4. Стаціонарне магнітне поле 14
Тема 5. Рівняння Максвелла 12
Контрольна робота 2 6
Розрахункова робота 16
Екзамен 30
Всього годин 180
10 Хімія Розділ 1.Основні поняття хімії
Тема 1.1. Атомно-молекулярне вчення. Основи кількісних розрахунків в хімії. 6
Розділ 2.Основні закономірності перебігу хімічних процесів
Тема 2.1. Систематика та властивості неорганічних речовин. 6
Тема 2.2. Елементи хімічної термодинаміки. 8
Тема 2.3. Хімічна кінетика і хімічна рівновага. 8
Розділ 3.Будова речовини.
Тема 3.1. Будова атомів, періодичний закон та періодична система. 6
Тема 3.2. Хімічний зв’язок та будова молекул. Твердий стан речовини. 7
Розділ 4. Розчини
Тема 4.1. Загальні властивості розчинів. Розчини неелектролітів. 7
Тема 4.2. Розчини електролітів. 9
Розділ 5.Електрохімічні процеси.
Тема 5.1. Окисно-відновні реакції. 4
Тема 5.2. Гальванічні елементи. 8
Тема 5.3 Корозія металів та сплавів. 7
Тема 5.4. Електроліз. 7
Розділ 6.Властивості металів.
Тема 6.1. Хімічні властивості металів. 7
Всього годин 90
26 Обчислювальна математика 2 Розділ 1. Системи лінійних рівнянь

Тема 1.1. Методи розв’язання лінійних систем.

6
Розділ 2. Нелінійні рівняння

Тема 2.1. Рівняння з однією невідомою.

6
Тема 2.2. Системи рівнянь. 6
Розділ 3. Звичайні диференційні рівняння

Тема 3.1. Задача Коші та методи її розв’язання.

7
Тема 3.2. Межові задачі та методи їх розв’язання. 8
Розділ 4. Методи оптимізації

Тема 4.1. Загальні поняття теорії оптимізації.

7
Розділ 5. Задачі керування та методи їх розв’язання

Тема 5.1. Постановка задачі керування. Основні визначення.

3
Тема 5.2. Розв’язання задачі керування. 3
Модульна контрольна робота 6
Диференційований залік 8
Всього годин 60
31 Аналіз та розрахунок електронних схем 1 Тема 1. Схеми з багатополюсними компонентами 24
Тема 2. Аналіз електронних схем вузловим методом 20
Тема 3. Аналіз електронних схем, представленних як системи 18
Тема 4. Метод сигнальних графів 18
Тема 5. Спектральний аналіз сигналів 15
Тема 6. Часові характеристики схем 17
Тема 7. Частотний аналіз електронних схем 16
Тема 8. Зворотній звязок 18
Підготовка до заліку 4
Всього 150
32 Електромагнітна техніка 1 Розділ 1  Загальні відомості про електромагнітні пристрої  
Тема 1.1 Основні області використання електромагнітних пристроїв. Класифікація електромагнітних пристроїв. Перспективи розвитку електромагнітної техніки. 3

Розділ 2.  Фізичні основи роботи електромагнітних пристроїв

Тема 2.1 Явище магнетизму. Анізотропія магнітних матеріалів. Доменна структура магнітних матеріалів. Основні магнітні величини та характеристики. Цикли перемагнічування. Втрати в магнітних матеріалах. Явище магнітної в’язкості. Магнітодинамічні та магнітооптичний ефекти. Статичні та динамічні параметри магнітних матеріалів. Динамічні характеристики магнітних матеріалів. Перемагнічування матеріалів імпульсними методами в сильних та слабких полях. Вплив форми та зазору осердя на статичні характеристики. 15

 

Тема 2.2 Магнітні матеріали. Класифікація. Магнітом’які матеріали. Магнітодіелектрики. Магнітотверді матеріали. Магнітні матеріали з особливими властивостями. Характеристики та параметри основних магнітних матеріалів. Критерії вибору магнітних матеріалів. Методи експериментального визначення характеристик осердь з магнітних матеріалів. Огляд продукції національного виробника, фірм Philips, Epcos. 10
Тема 2.3 Методи розрахунку магнітних кіл. Зв’язок між електричними та магнітними величинами. Принцип дуальності. Моделювання магнітних кіл. Основні закони які використовуються для опису та розрахунку магнітних кіл ( закон повного струму, електромагнітної індукції, Ома, Кірхгофа). 9
Контрольна робота №1 3

Розділ 3.  Статичні феромагнітні пристрої параметричного типу

Тема 3.1 Класифікація феромагнітних елементів. 3
Тема 3.2 Трансформатори. Класифікація. Ідеальний трансформатор. Принцип роботи. Схема  заміщення двообмоткового трансформатора та її параметри. Розрахунок індуктивності розсіяння. Методи зменшення індуктивності розсіяння. Розрахунок власних ємностей обмоток. Схема заміщення двообмоткового трансформатора для високих частот. Методи експериментального визначення параметрів трансформатора. Основні параметри та характеристики трансформаторів. Основні критерії проектування трансформаторів. Огляд продукції. Імпульсні трансформатори. 20
Контрольна робота №2 3
Тема 3.3 Дросель. Класифікація. Дроселі змінного струму. Згладжувальні дроселі. Дроселі завадоперешкоджаючих фільтрів. Дроселі підмагнічування. Режими роботи магнітних ланцюгів дроселів. Індуктивність дроселя. Визначення індуктивності розсіяння та власної ємності обмоток дроселя. Схеми заміщення дроселя. Основні критерії проектування дроселя. Основні параметри та характеристики дроселів. Огляд продукції. 6

 

Тема 3.4 Електромагнітні стабілізатори змінної напруги. Параметри та характеристики. Методи покращення характеристик електромагнітних стабілізаторів. Ферорезонансні стабілізатори змінної напруги. Явища ферорезонансу. 3
Індивідуальне завдання (РГР) 14
Підготовка до диференційованого заліку 16
Всього в 5 семестрі:  105
33 Твердотільна електроніка 2 Розділ 1.  БІПОЛЯРНІ ТРАНЗИСТОРИ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ
Вступ. Основні терміни і поняття мікроелектроніки. 3
Тема1.Класифiкація інтегральних мікросхем 3
Тема 2. Особливості структури біполярного транзистора. Способи ізоляції елементів в інтегральних схемах. Транзистор з комбінованою ізоляцією 7
Тема 3. Конструкції інтегрованих транзисторів. 8
Тема 4. Різновиди біполярних інтегрованих  транзисторів. Модель інтегрального біполярного транзистора 5
Тема 5.  Діодне включення біполярного транзистора. 6
Розділ 2. ПОЛЬОВІ ТА МДН-ТРАНЗИСТОРИ  ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ  
Тема 1. МДН-транзистори с n – каналами та самосумісним заслоном. 8
Тема 2. Параметри МДН-транзисторів. 1
Тема 3. Різновиди МДН-транзисторів. 2
Тема 4. Польові транзистори з керувальним переходом метал-напівпровідник 4
Розділ 3. ПАСИВНІ ЕЛЕМЕНТИ  
Тема 1. Напівпровідникові резистори. Плівкові резистори. Основні параметри та структури. 9
Тема 2.  Дифузійні, МДН та плівкові конденсатори. Основні параметри та структури. 9
Розділ 4. ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ НА БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРАХ  
Тема 1. Основні характеристики та параметри логічних елементів 3
Тема 2.  Транзисторна-транзисторна логіка 3
Тема 3. Емітерно сполучена логіка 2
Тема 4. Інтегральна інжекційна логіка 2
Розділ 5. ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ НА МДН-ТРАНЗИСТОРАХ  
Тема 1. Логічні елементи на МДН – транзисторах 11
Розділ 6. ЕЛЕМЕНТИ ПАМ’ЯТІ  
Тема 1. Елементи пам’яті  на МДН-транзисторах 2
Тема 2. Елементи пам’яті на біполярних транзисторах 2
Розділ 7. ПРИЛАДИ ІЗ ЗАРЯДОВИМ ЗВ’ЯЗКОМ  
Тема 1. Особливості конструкції. . Параметри елемента ПЗЗ 4
Розділ 8. ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ НА БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРАХ  
Тема 1. Функціональна мікроелектроніка 5
Тема 2.Обмеження та перспективи розвитку елементів і приладів мікроелектроніки. 2
МКР 2
Екзамен 30
Всього годин 135
34 Теорія інформації та обробка сигналів 1 Розділ 1.   Інформація та інформаційні параметри  
Тема1.1. Інформація і її види. Кількісні міри інформації. 3
Тема 1.2. Поняття та види сигналів. Дискретизація сигналів. 3
Тема 1.3. Ентропія інформаційних повідомлень. Властивості ентропії. Види ентропії. 5
Розділ 2.    Передавання інформації по каналах зв’язку з шумами
Тема 2.1. Кількісна оцінка впливу завад у каналі на базі умовної ентропії та ентропії об’єднання. 6
Тема 2.2.  Обчислення втрат інформації.  4
Розділ 3. Кодування інформації
Тема 3.1.  Види кодів. Способи розділення сигналів при кодуванні. Надмірність інформації. 8
Тема 3.2.  Оптимальне кодування. Принципи побудови та властивості оптимальних кодів. Методики побудови оптимальних кодів. 4
Тема 3.3.  Виявлення та корекція помилок. Побудова завадозахищених кодів. 13
Розділ 4. Основи цифрової обробки сигналів
Тема 4.1.  Кореляція сигналів. Розрахункові співвідношення. Застосування кореляції. 6
Тема 4.2.  Згортка дискретних сигналів. Застосування згортки для розрахунку процесів. Застосування та методи обчислення згортки. 6
Тема 4.3. Дискретні перетворення функцій.   9
Модульна контрольна робота 3
Залік 5
Усього годин 75
35 Теорія поля Розділ 1. Довгі лінії
Тема 1. Первинні параметри однорідної лінії 3
Тема 2.Вторинні параметри та режими роботи довгої лінії 6
Тема 3. Режими роботи лінії без втрат 3
Тема 4. Використання довгих ліній як елементів електричного ланцюга. Перехідні процеси у довгих лініях 6
Розділ 2. Основні рівняння електромагнітного поля
Тема 1. Основні поняття векторного аналізу 6
Тема 2. Основні електричні та магнітні характеристики середовища 3
Тема 3. Форми запису рівнянь Максвела 6
Тема 4. Граничні умови на межі розділу середовищ. Теорема Умова-Пойнтінга 3
Тема 5. Основні види електромагнітного поля. Узагальнені електродинамічні потенціали 6
Тема 6. Стаціонарне поле 3
Контрольна робота 1 4
Розділ 3. Особливості розповсюдження і випромінювання електромагнітних хвиль
Тема 1. Основні співвідношення для плоскої електромагнітної хвилі в діелектрику 3
Тема 2. Основні співвідношення для плоских хвиль в однорідному середовищі з кінцевою провідністю 3
Тема 3. Поляризація і відбивання плоских хвиль від межі розділу середовищ 3
Тема 4. Відбивання плоских хвиль, що рухаються у довільному напрямку 6
Тема 5. Розповсюдження електромагнітних хвиль у провіднику 6
Тема 6. Розповсюдження електромагнітного поля в анізотропних середовищах 3
Тема 7. Основні принципи випромінювання електромагнітних хвиль 3
Тема 8. Випромінювання електромагнітної енергії відрізком провідника 6
Тема 9. Випромінювання рамкової антени 3
Розділ 4. Спеціалізовані радіопристрої
Тема 1. Принцип дії електромагнітного екрана 3
Тема 2. Ефективність нескінченного однорідного одностінного і двостінного плоских екранів 6
Тема 3. Екранування електричного диполя 2
Тема 4. Резонатор Фабрі-Перо 3
Тема 5. Електромагнітні хвилі в напрямних системах 3
Тема 6. Розповсюдження електромагнітних хвиль в хвилеводах 5
Контрольна робота 2 4
Розрахунково-графічна робота 10
Екзамен 28
Всього годин 150
36 Соціологія Тема 1. Соціологія – наука про суспільство. 6
Тема 2. Особистість і суспільство 6
Тема 3. Соціальна структура та соціальна стратифікація 6
Тема 4. Етнічність та гендер як фактори соціальної диференціації 6
Тема 5. Соціальні інститути та організації. 6
Тема 6. Сім’я та шлюб як соціальні інститути 6
Тема 7. Культура як соціальне явище 6
Тема 8. Суспільство та соціальні зміни 5
Модульна контрольна робота №1 1
Виконання індивідуального завдання. РЕ 8
Виконання НДРС. 4
Всього годин 60
37 Технологічні основи електроніки Розділ 1 Загальна характеристика технології виробів електронної техніки

Тема 1.1 Предмет курсу “Технологічні основи електроніки”. Основні терміни та означення.

Тема 1.2 Сучасні вимоги до технології електроніки.

Тема 1.3 Вимоги до умов виробництва електронної техніки

 

2

2

3

Розділ 2 Структура технологічного процесу виробництва електронної техніки

Тема 2.1 Структурна схема технологічного процесу.

Тема 2.2 Класифікація фізико-хімічних технологічних процесів.

Тема 2.3 Планарна технологія.

 

3

2

2

Розділ 3 Базові технологічні процеси електронного виробництва

Тема 3.1 Підготовка та обробка поверхні підкладок.

Тема 3.2 Легування матеріалів.

Тема 3.3 Нанесення речовини на підкладку.

Тема 3.4 Літографічні процеси.

Тема 3.5 Складання, монтаж та герметизація виробів електронної техніки.

Тема 3.6 Контроль та випробування виробів у електронній промисловості.

 

7

4

9

5

6

2

Розділ 4 Схеми виготовлення електронних приладів

Тема 4.1 Дискретні напівпровідникові прилади.

Тема 4.2 Монолітні інтегральні прилади та схеми.

Тема 4.3 Плівкові інтегральні схеми та мікрозбірки.

Тема 4.4 Електронні вироби на печатних платах.

 

5

5

5

7

Розділ 5 Основні поняття про розробку, дослідження та моделювання технологічних процесів і напрями розвитку сучасної технології

Тема 5.1 Етапи розробки виробів та технології, технічна документація.

Тема 5.2 Дослідження та моделювання технологічних процесів.

Тема 5.3. Напрями розвитку сучасної технології.

 

 

3

2

2

Контрольна робота

Залік

6

8

Всього  90
38 Безпека життєдіяльності Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек.

Тема 2. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.

Тема 3. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.

Тема 4.Техногенні небезпеки та їхні наслідки.

Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС.

Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.

Тема 7. Основні принципи і положення захисту населення і територій у разі надзвичайної ситуації

45
39 Електромагнітна техніка 2

Розділ 1.  Статичні феромагнітні пристрої модуляційного типу

 
Тема 1.1 Магнітні підсилювачі. 14
Тема 1.2 Магнітні модулятори. Помножувачі частоти. 2

Розділ 2. Електромеханічні пристрої автоматики

Тема 2.1 Огляд та класифікація електромеханічних пристроїв автоматики. Основні визначення.

Тема 2.2 Електромагнітні реле сталого струму. Поляризовані реле. Геркони та фериди.

10
Тема 2.3 Електромагнітні реле змінного струму. Магнітні пускачі. Контактори. Автоматичні вимикачі. 2
Тема 2.4 Тягові електромагніти. Шагові шукачі. Електричні муфти. 1
Контрольна робота №1 5

Розділ 3. Електричні  машини

Тема 3.1 Огляд та класифікація електричних машин. Основні визначення.

Тема 3.2 Асинхронні машини.

6
Тема 3.3 Синхронні машини. 6
Тема 3.4 Машини синхронного зв’язку. 2
Тема 3.5 Машини сталого струму. 3
Контрольна робота №2 4

Розділ 4. Методи та пристрої запису та відтворення інформації

Тема 4.1 Запам’ятовуючі пристрої на основі циліндричних магнітних доменів. 1
Тема 4.2 Запам’ятовуючі пристрої з записом-вiдтворенням інформації на основі рухомого носія. 1
Тема 4.3 Магнітооптичні методи запису-вiдтворення інформації. 3
Підготовка екзамену 30
Всього в 5 семестрі: 90
40 Енергетична електроніка Розділ 1. Електрична енергія, її одержання та застосування.
Тема 1.1. Структура системи електроживлення 3
Тема 1.2. Основні типи джерел електричної енергії. 3
Тема 1.3. Найважливіші класи споживачів електричної енергії. 3
Розділ 2. Силовий електронний ключ та галузі його застосування.
Тема 2.1. Інформаційна та енергетична електроніка. 2
Тема 2.2. Основні типи силових електронних ключів. 4
Тема 2.3. Найважливіші галузі застосування силових напівпровідникових приладів. 4
Тема 2.4. Перетворювачі параметрів електричної енергії та їх структурна схема. 2
Контрольна робота з розділів 1, 2 3
Розділ 3. Перетворювачі ведені мережею. Фільтруючі та стабілізуючі пристрої.
Тема 3.1. Однофазні випрямлячі. та багатофазні. 5
Тема 3.2. Багатофазні випрямлячі. 5
Тема 3.3. Регулятори змінної напруги. Безпосередні перетворювачі частоти. 3
Тема 3.4. Згладжувальні фільтри та їх призначення. 5
Тема 3.5. Стабілізатори струму та напруги. 5
РГР з розділу 3. 8
Розділ 4.  Автономні перетворювачі.
Тема 4.1. Імпульсні регулятори постійної напруги та струму. 4
Тема 4.2. Однотактні перетворювачі та їх застосування. 3
Тема 4.3. Автономні інвертори. 4
Тема 4.4. Перетворювальні системи. 3
Тема 4.5. Системи керування перетворювачів 4
Тема 4.6 Перспективи розвитку енергетичної електроніки. 2
Підготовка до екзамену 30
Всього в семестрі 105
41 Політологія Розділ 1. Теоретичні та практичні засади політології.

Тема 1.1. Предмет,  функції  та завдання дисципліни.

Тема 1.2. Основні етапи розвитку  політичної думки.

Тема 1.3. Політика як соціальне  явище.

Тема 1.4.Політична  влада як соціальне  явище.

Розділ 2. Суб’єкти політики та способи політичної діяльності.

Тема 2.1. Структура і функції політичної системи суспільства.

Тема 2.2. Держава як базовий інститут політичної системи суспільства.

Тема 2.3. Політичні партії та сучасні партійні системи.

Тема 2.4. Політичні еліти та політичне лідерство.

Тема 2.5. Політична культура та свідомість  як соціальні явища.

60
42 Теорія інформації та обробка сигналів 2 Розділ 4. Диференціально-інтегральні методи обробки сигналів
Тема 4.1. Обробка та перетворення сигналів у часовій області. Кореляційний аналіз, інтерполяція, апроксимація. АЦП, ЦАП 9
Тема 4.2. Обробка та перетворення сигналів у частотній області 6
Тема 4.3. Інтегральні перетворення сигналів 8
Розділ 5. Цифрова обробка сигналів
Тема 5.1. Спектри дискретних сигналів, вибір частоти дискретизації 7
Тема 5.2. Дискретне перетворення Фур’є, швидке перетворення Фур’є 8
Тема 5.3. Лінійні дискретні системи. Згортка дискретних сигналів 7
Розділ 6. Цифрова фільтрація (ЦФ)
Тема 6.1. Рекурсивні та нерикурсивні ЦФ, пряме та зворотнє Z-перетворення 7
Тема 6.2. Структурні схеми ЦФ послідовного та паралельного типів 8
Модульна контрольна робота

Р Г Р

5
Екзамен 10
Усього годин 105
43 Російська мова як іноземна ? 108
44 Моделювання в електроніці Розділ 1. Основи моделювання в електроніці
Тема 1. Основні терміни та визначення. Об’єкти моделювання в електроніці 1
Тема 2. Рівні моделювання та застосовуваний математичний апарат 9
Розділ 2. Моделювання компонентів
Тема 3. Визначення та класифікація моделей компонентів 1
Тема 4. Моделі та макромоделі електронних компонентів 10
Розділ 3. Моделювання схем
Тема 5. Загальні поняття, огляд принципів схемотехнічного моделювання 1
Тема 6. Компонентні рівняння. Методи складання, алґебраїзації, лінеаризації 1
Тема 7. Основи теорії орієнтованих графів. Топологічні матриці та дії над ними 2
Тема 8. Математичні моделі схем у різних координатних базисах. Рівняння змінних стану 1
Контрольна робота 5
Розділ 4. Моделювання процесів
Тема 9. Різновиди аналізу процесів у електронних схемах 2
Розділ 5. Програми схемотехнічного моделювання
Тема 10. Типова функціональна схема програми схемотехнічного моделювання. Характерні особливості та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів 9
Індивідуальне завдання (реферат) 10
Залік 8
Всього 60
45 Основи економічної теорії (ринкової економіки) Розділ 1. Основи мікроекономіки  
Тема 1.1. Основи теорії попиту та пропозиції  
Тема 1.2. Ціни і ціноутворення в ринковій економіці  
Тема 1.3. Теорія споживчої поведінки  
Тема 1.4. Економічні потреби суспільства  
Тема 1.5. Ринки факторів виробництва і розподіл доходів  
Тема 1.6. Власність та її роль в економічному розвитку суспільства  
Розділ 2. Основи макроекономіки  
Тема 2.1. Економічне зростання та макроекономічна політика  
Тема 2.2. Теорія фірми та ринкова пропозиція  
Тема 2.3. Мікроекономічні аспекти економічного зростання  
Всього в семестрі 60
46 Основи конструювання в електроніці

Розділ 1.  Конструювання. Основні терміни та поняття.

Тема 1.1. Конструкції, конструювання радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів.

4

Тема 1.2. Основні етапи конструкторської розробки.

3
Тема 1.3. Стадії розробки електронних засобів. Основні етапи ДКР та НДР.. 5
Тема 1.4.  Різновиди конструкторських документів. Стандарти та єдина система конструкторської документації. Розробка текстових та графічних конструкторських документів.  12
Тема 1.5 Схеми та їх позначення у конструкторській документації. 14
Розділ 2.  Принципи побудови електронної апаратури.

Тема 2.1. Конструктивна ієрархія. Основні принципи подрібнення РЕА на функціонально – закінчені складові частини. Поняття деталь, складальна одиниця, комплект

6
Тема 2.2  Конструкції та типи комутаційних та установчих елементів та особливості їх застосування. 6
Тема 2.3. Конструювання РЕА з урахуванням впливів зовнішнього середовища. Клімат та кліматичні умови. Захист РЕА від дії вологи. Кліматичне виконання РЕА. 10
Тема 2.4.    Тепловий режим РЕА. Системи забезпечення теплового режиму радіоелектронної апаратури. 8
Тема 2.5.   Захист конструкцій від дії динамічних механічних чинників. Вібрація та віброізоляція. Захист РЕА від дії завад. 10
Розділ 3.   Якісні показники електронної апаратури.

Тема 3.1. Основи надійності РЕА. Комплексні показники надійності та їх призначення.

8
Тема 3.2.  Складові частини розрахунку вірогідності безвідмовної роботи РЕА. Комплексний показник надійності та його забезпечення. Розрахунки надійності з урахуванням зовнішніх факторів та електричного навантаження 10
Тема 3.3. Конструювання РЕА із вимог антропометричних показників людини-користувача. Художнє оформлення конструкцій. Основи композицій. Особливості зовнішнього оформлення РЕА. 6
Модульна контрольна робота 6
Всього в семестрі : 90
47 Пристрої цифрової електроніки 1 Розділ 1. Основи теорії цифрової та комп’ютерної схемотехніки
Тема 1.1. Цифрові системи та сигнали, системи числення 2
Тема 1.2. Арифметичні операції, мінімізація булевих функцій 3
Тема1.3. Застосування основних законів булевої алгебри в логічному проектуванні 2
Розділ 2. Елементи цифрової схемотехніки
Тема 2.1 Класифікація інтегральних схем, діодно-транзисторні та транзисторно-транзисторні логічні елементи 3.5
Тема 2.2. Логічні елементи емітерно-зв’язаної логіки та логічні елементи на МОН транзисторах 3.5
Тема 2.3 КМОН-структури, інтегральна інжекційна логіка 4
Контрольна робота 1 3
Розділ 3. Комбінаційні функціональні вузли
Тема 3.1. Основи проектування комбінаційних схем, перетворювачі коду 4.5
Тема 3.2. Шифратори, дешифратори, мультиплексори та демультиплексори 7.5
Тема 3.3. Комбінаційні суматори і віднімачі 5.5
Тема 3.4 Комбінаційні перемножувачі та арифметично- логічні пристрої 4.5
Розділ 4. Послідовнісні функціональні вузли
Тема 4.1. Тригери: RS, D, JK, T типу 9
Тема 4.2. Регістри 4
Тема 4.3 Лічильники імпульсів 5
Контрольна робота 2 3
Розділ 5. Цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі (ЦАП, ЦАП)
Тема 5.1. Цифро-аналогові перетворювачі 5.5
Тема 5.2. Аналого-цифрові перетворювачі 5
Тема 5.3 Високоточні сігма-дельта АЦП 2.5
Тема 5.4 Похибки АЦП перетворень 2
Розділ 6. Пам’ять цифрових пристроїв
Тема 6.1. Оперативна пам’ять 3
Тема 6.2. Постійна пам’ять 3
Тема 6.3 Динамічна пам’ять 3
Тема 6.4 Флеш-пам’ять 3
Розділ 7.  Програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС)
Тема 7.1. Програмовані логічні матриці та програмована матрична логіка 3
Тема 7.2. Інструментальні засоби програмування ПЛІС 2
Тема 7.3 Проектування пристроїв на ПЛІС 3
Розділ 8. Таймери
Тема 8.1. Аналогові таймери 4
Тема 8.2. Цифрові таймери та генератори цифрових послідовностей 4
Розділ 9. Тестування цифрових схем
Тема 9.1. Похибки роботи цифрових схем 1.5
Тема 9.2. Методи тестування комбінаційних схем 1.5
Тема 9.3 Тестування послідовнісних схем і складних систем 2
Диф. залік 8
Всього годин 120
48 Функціональна електроніка Розділ 1.  Функціональна електроніка, тенденції і прогнози розвитку та проблеми.

Тема 1.1. Вступ до функціональної електроніки.

2
Тема 1.2. Проблеми електроніки. 8
Розділ 2.  Граничні параметри, температурний діапазон синтезу та функціонування твердотільних структур

Тема 2.1. Граничні параметри твердотільних структур.

2
Тема 2.2. Температурний діапазон синтезу та функціонування.. 2
Розділ 3. Універсальність кремнію; статистичні та динамічні неоднорідності.

Тема 3.1. Універсальність кремнію..

3
Тема 3.2. Статичні та динамічні неоднорідності. 3
Розділ 4. Основи акустоелектроніки.

Тема 4.1. Вступ до акустоелектроніки.

3
Тема 4.2. Конструкція та принципи функціонування елементів ПАХ. 2
Тема 4.3. Принципи перетворення енергії при реалізації елементів на ПАХ. 2
Тема 4.4. Перетворювачі, звуководи, функціональні елементи на ПАХ. 2
Тема 4.5. Перетворювачі, звуководи, функціональні елементи на ПАХ. 2
Тема 4.6. Лінії затримки на ПАХ. 4
Тема 4.7. Елементи електроніки на ПАХ. 5
Тема 4.8. Елементи електроніки на ПАХ. 5
Розділ 5. Магнітостатичні хвилі (МСХ) в функціональній електроніці.

Тема 5.1. Електронні пристрої на МСХ.

5
Тема 5.2. Особливості електронних елементів на МСХ 4
Розділ 6. Оптохемотроніка, як напрямок розвитку функціональної електроніки.

Тема 6.1. Вступ до оптохемотроніки.

4
Тема 6.2. Реалізація електрохемолюмінісцентного елементу 6
Тема 6.3. Електрохемолюмінісцентні пристрої, характеристики та параметри. 6
Розділ 7. Автохвильові процеси в електроніці.

Тема 7.1. Основи використання автохвильових процесів в електроніці.

3
Тема 7.2. Основи використання автохвильових процесів в електроніці. 2
Тема 7.3. Реалізація електронних елементів з використанням автохвиль. 2
Розділ 8.  Біоелектроніка як напрямок функціональної електроніки. Останні досягнення в електроніці.

Тема 8.1. Основи біоелектроніки.

2
Тема 8.2. Проблеми сумісності фізичних та біологічних систем. 2
Підготовка РГР 9
Всього 90
49 Правознавство Розділ 1. Основи теорії держави і права
Тема 1. 1. Держава 6
Тема 1. 2. Право 8
Розділ 2. Основи публічного права України
Тема 2. 1. Основи конституційного права. 10
Тема 2. 2. Основи адміністративного та кримінального права. 8
Розділ 3. Основи приватного права України
Тема 3. 1. Основи трудового права. 10
Тема 3. 2. Основи цивільного права. 8
Тема 3. 3. Основи сімейного права. Спадкування. 10
Всього годин 60
50 Російська мова як іноземна ? 72
51 Квантова електроніка Тема 1. Предмет квантової електроніки 2
Тема 2. Квантові властивості оптичного середовища 2
Тема 3. Оптичні резонатори 2
Тема 4. Властивості лазерного випромінювання 2
Тема 5. Газові лазери та їх застосування 8
Тема 6. Підготовка до МКР 2
Тема 7. Твердотільні лазери та їх застосування 7
Тема 8. Напівпровідникові лазери та їх застосування 8
Тема 9. Лазери на вільних електронах 2
Тема 10. Просторово-часова модуляція оптичного випромінювання 4
Тема 11. Інформаційні застосування лазерів 2
Тема 12. Біомедичні застосування лазерів 4
Тема 13. Волоконна оптика 2
Тема 14. Інтегральна оптика 6
Тема 15. Нелінійна оптика 2
Тема 16. Перспективні напрямки розвитку квантової електроніки 2
Підготовка до лабораторних робіт 11
Підготовка та написання рефератів 16
Підготовка до диф. заліку 6
Всього 90
52 Енергозбереження та енергоефективність 1 Розділ 1. Стан галузі енергозбереження і енергоефективності в Україні і світі
Тема 1.1. Технічні і нормативно-правові заходи з підвищення енергоефективності. Основні тенденції розвитку галузі енергозбереження і енергоефективності  в Україні та світі. 2.5
Розділ 2. Хімічні джерела струму
Тема 2.1. Класифікація, технічні характеристики і особливості використання хімічних джерел струму 6.5
Розділ 3. Біопаливо
Тема 3.1. Технології використання біопалива.  Принцип дії і оцінка ефективності 2.5
Розділ 4. Системи когенерації енергії
Тема 4.1. Принцип роботи і оцінка ефективності систем генерації теплової і електричної енергії 3
Розділ 5. Теплові насоси
Тема 5.1. Класифікація, принцип дії і оцінка ефективності систем на основі теплових насосів 7
Розділ 6. Геліоенергетика
Тема 6.1. Фізичні основи використання енергії Сонця. Теплові колектори 4.5
Тема 6.2. Сонячні електростанції на основі сонячних концентраторів і фото батарей 7
Розділ 7. Вітроенеретика
Тема 7.1. Фізичні основи використання енергії вітру. Вітрові електростанції 3
Розділ 8. Розподілені системи генерування енергії на основі відновлювальних джерел
Тема 8.1. Структура та особливості роботи централізованих і розподілених систем електроживлення 3
Реферат 9
Модульна контрольна 6
Залік 6
Всього 60
53 Пристрої аналогової електроніки Розділ 1. Базові елементи аналогової схемотехніки. Підсилювачі електричних сигналів
Тема 1.1. Базові елементи аналогової схемотехніки. Пасивні двополюсні і багатополюсні компоненти. 4
Тема 1.2. Підсилювачі електричних сигналів. Основні визначення. Класифікація, основні показники підсилювачів. Схеми забезпечення статичного режиму біполярного і польового транзистора. 4
Тема 1.3. Підсилювачі з спільним емітером (СЕ), з спільною базою (СБ), з спільним коллектром (СК) в області малих часів і верхніх та середніх частот. Підсилювачі з спільним витоком (СВ), з спільним затвором (СЗ), з спільним стоком (СС) в області малих часів і верхніх та середніх частот. 11
Тема 1.4. Підсилювачі потужності. Узгодження джерела сигналу з навантаженням. Однотактні підсилювачі потужності. Двотактні трансформаторні підсилювачі потужності. Підсилювачі потужності без трансформаторів. 3
Розділ 2. Зворотні зв’язки у підсилювачах
Тема 2.1 Загальні поняття і класифікація зворотних зв’язків. Вплив зворотного зв’язку на підсиленнях і його нестабільність. Влив зворотного зв’язку на вхідний і вихідний опори підсилювача. 12
Тема 2.2. Впив зворотного зв’язку на нижню, верхню граничні частоти та смугу пропускання підсилювача. Стійкість підсилювачів зі зворотним зв’язком. 6
Тема 2.3. Широкосмугові підсилювачі. Умови передачі сигналу підсилювачем без спотворень. Високочастотна і низькочастотна корекції RC-підсилювача з частотно-залежним навантаженням. Високочастотна і низькочастотна корекції RC-підсилювача з негативним зворотнім зв’язком. 6
Контрольна робота (частина 1) 3
Розділ 3. Високоточні перетворювачі електричних сигналів. Лінійні та нелінійні функціональні перетворювачі
Тема 3.1. Загальна характеристика та класифікація операційних підсилювачів. Макромоделі операційних підсилювачів 4
Тема 3.2. Масштабні інвертуючий і неінвертуючий підсилювачі. Диференціальний підсилювач. Суматори. Інвертор імпедансу. 7
Тема 3.3. Диференціатори, інтегратори, фазообертачі. 3
Тема 3.4 Схеми логарифмування і антилогарифмування. Формувачі модуля
змінної напруги. Помножувачі і подільники напруги. Пристрої, виконуючі
математичні операції.
3
Тема 3.5 Джерела опорної напруги. Генератори стабільного струму.
Транслятори рівня напруги. Перетворювачі напруга-струм, струм-напруга.
4
Розділ 4. Частотні фільтри
Тема 4.1. Паралельний і послідовний LC-контури. RC-мост Віна. Подвійний RC-мост. LC-підсилювач на біполярному (польовому) транзисторі. 4
Тема 4.2. Активні НЧ і ВЧ-фільтри першого і другого порядку. Активні смугоперепускаючий і смугозатримуючий фільтри другого порядку. 11
Контрольна робота (частина 2) 3
Розділ 5. Генератори гармонічних коливань.
Тема 5.1. Умови генерації гармонічних коливань. RC-генератори з нульовим фазообертачем. RC-генератори з подвійним Т-мостом. 5
Тема 5.2. Умови генерації гармонічних коливань у трьох точкових LC-генераторів. LC-генератори з індуктивною трьох точкою у схемах зі спільним емітером (СЕ) і спільною базою (СБ) (зі спільним витоком (СВ) і спільним затвором (СЗ). LC-генератори з ємнісною трьох точкою у схемах СЕ і СБ (СВ і СЗ). 5
Розділ 6. Радіочастотні перетворювачі
Тема 6.1. Модулятори та демодулятори АМ-сигналів 2
Тема 6.1. Модулятори та демодулятори ЧМ-сигналів 2
Розділ 7. Імпульсні пристрої
Тема 7.1. Формувачі імпульсів. Триггер Шмітта 2
Тема 7.2. Релаксаційні генератори (мульти- та одновібратори) 2
Розділ 8. Джерела живлення
Тема 8.1. Загальна структура вторинного джерела живлення. Випрямлювачі. Сгладжувальні фільтри. 3,5
Тема 8.2. Лінійні стабілізатори 4,5
Тема 8.3 Імпульсні стабілізатори та перетворювачі 4
Залік 6
Всього годин 120
54 Пристрої перетворювальної техніки 1 Розділ 1. Керовані випрямлячі та інвертори ведені мережею.
Тема 1.1. Загальні відомості. Класифікація схем випрямлячів 5
Тема 1.2.  Однофазні випрямлячі 15
Тема 1.3.  Трифазні випрямлячі. 20
Контрольна робота 1 3
Розділ 2. Імпульсні регулятори змінної напруги
Тема 2.І. Імпульсні способи регулювання змінної напруги. 18
Тема 2.2. Тиристорні регулятори змінної напруги з примусовою комутацією 16
Контрольна робота 2 3
Розділ 3. Неперевні стабілізатори напруги.
Тема 3.І. Параметричні стабілізатори. 10
Тема 3.2. Компенсаційні стабілізатори. 22
Підготовка до заліку 8
Всього в семестрі 120
55 Інформаційні технології 3 Розділ 1. Пакет розширення системи MATLAB – Simulink
Тема 1.1. Моделювання динамічних систем у пакеті Simulink 7
Тема 1.2. Math – бібліотека математичних функцій 3
Тема 1.3. Nonlinear – нелінійні блоки 3
Тема 1.4. Sinks – віртуальні прилади для спостереження і реєстрації процесів 3
Тема 1.5. Sources – джерела сигналів 3
Розділ 2. Пакет розширення Power System Blockset
Тема 2.1. Electrical Sources – джерела електричної енергії 3
Тема 2.2. Library Power Elements – бібліотека пасивних елементів 5
Тема 2.3. Power Electronics – бібліотека силових елементів 5
Тема 2.4. Connector-блоки зв’язку між входами і виходами моделей бібліотеки Power System Blockset 3
Тема 2.5. Powerlib Extras – розширені бібліотеки 3
Тема 2.6. Моделювання принципових електричних схем пристроїв 10
Розділ 3. Операції з блоками. Інтерактивна оболонка SPTool 2
Розділ 4. Силові напівпровідникові прилади та паратмери їх моделей у Simulink 6
Модульна контрольна робота 6
Залік 10
Всього 60
56 Основи охорони праці Розділ 1. Питання електробезпеки на підприємствах радіотехнічної галузі

Тема 1.1. Системи захисту електромереж та електрообладнання. IP класифікація електрообладнання.

Тема 1.2. Особливості електробезпеки  медичної апаратури.

Розділ 2. Захист від електромагнітного та лазерного випромінювань  при виробництві та експлуатації радіотехнічних виробів, систем зв’язку та телекомунікаційних систем.

Тема 2.1. Загальні положення.

Тема 2.2. Санітарні норми та правила при роботі з джерелами ЕМВ та лазерного випромінювання в умовах виробництва.

Тема 2.3. Захист населення при експлуатації систем зв’язку та телекомунікацій.

Розділ 3. Вимоги безпеки до обладнання  та технологічних процесів в радіотехнічній галузі

Тема 3.1. Питання охорони праці при застосуванні робото технічних ліній, електрофізичних методів обробки матеріалів та при виконанні процесу пайки.

Тема 3.2 Безпека при експлуатації систем під тиском та вакуумних систем.

Розділ 4. Особливості охорони праці при виготовлені напівпровідникових та електровакуумних приладів

Тема 4.1. Особливості техніки безпеки при виготовлені напівпровідникових виробів.

Тема 4.2. особливості техніки безпеки при виготовлені електро-вакуумних приладів.

Розділ 5. Питання охорони праці при випробуваннях радіотехнічної апаратури.

Тема 5.1. Виконання умов безпеки праці при механічних, кліматичних і ін. випробуваннях радіоапаратури

Розділ 6. Виконання умов охорони праці при використанні електронно-обчислювальної техніки.

Тема 6.1. Санітарні норми і правила при експлуатації відео терміналів ПЕОМ

Розділ 7. Пожежо-вибухонебезпечність в радіотехнічній галузі

Тема 7.1. Сучасні системи пожежної сигналізації та пожежегасіння на виробництві.

Тема 7.2. Пожежо-вибухонебезпечні виробництва в радіотехнічній галузі.

45
57 Мікропроцесорна техніка Розділ 1. Принципи побудови мікропроцесорних систем
Тема 1.1. Основні поняття мікропроцесорної техніки. Подання та обробка чисел у мікропроцесорах. 10
Тема 1.2. Загальна характеристика і класифікація мікропроцесорних комплектів. 2
Тема 1.3. Принципи побудови мікропроцесорних систем. Загальний вигляд структурної схеми мікропроцесорної системи. Склад системної шини. 2
Тема 1.4.  Архітектура 8-розрядних однокристальних CISC мікропроцесорів 2
Розділ 2. Однокристальні 16-розрядні мікропроцесори
Тема 2.1. Характеристика мікропроцесорів і8086/88. Поняття мінімального і максимального режимів роботи. 1
Тема 2.2. Архітектура 16-розрядного мікропроцесора. Фізична і логічна організація пам’яті. Програмна модель мікропроцесора, пам’яті та пристроїв введення-виведення. 8
Тема 2.3. Типи адресації. Характеристика системи команд. 16
Розділ 3. Побудова однопроцесорних систем на основі 16-розрядних мікропроцесорів
Тема 3.1. Модуль центрального процесора. 2
Тема 3.2. Система пам’яті. 8
Тема 3.3. Інтерфейс введення-виведення. 5
Розділ 4. Старші моделі однокристальних мікропроцесорів
 Тема 4.1. Мікропроцесор і80286 4
Тема 4.2. 32- розрядні МП. Особливості архітектури мікропроцесорів і386. 7
Тема 4.3. Особливості архітектури мікропроцесорів  i486. 2
Тема 4.4. Особливості архітектури мікропроцесорів Pentium 2
Тема 4.5. Основні типи архітектур 64-розрядних мікропроцесорів 2
Індивідуальне завдання (розрахунково-графічна робота) 15
Підготовка до екзамену 30
Всього 120
58 Цифрові інформаційні системи Розділ 1.  Основи логічного проектування ЦІС
Тема1.1.  Представлення цифрових систем. Булева алгебра.  Методи мінімізації ЛФ. 9
Тема 1.2. Аналіз та синтез цифрових пристроїв. Особливості проектування на мові VHDL 6
Розділ 2.    Цифрові автомати (ЦА).
Тема 2.1.  Синтез комбінаційних пристроїв (КП). Використання ПЗП в якості КП. 9
Тема 2.2.   Реалізація КП на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС). 3
Тема 2.3.  Автомати Мілі, Мура синхронного та асинхронного типу. Функціонально стійкі ЦА. 15
Розділ 3. Мікропрограмні автомати (МПА)
Тема 3.1. ГСА автомата Мілі, Мура 9
Тема 3.2. МПА на основі «жорсткої» логіки, визначення швидкодії та функціональної стійкості роботи ЦА 9
Тема 3.3. МПА на основі програмованої логіки 8
Розділ 4. Використання ПЛІС для побудови ЦІС
Тема 4.1. Особливості структур типу CPLD та FPGA 12
Тема 4.2. Засоби автоматизованого проектування РЛІС: MAX+plus II; CUARTUS 9
Тема 4.3. Перспективи використання НВІС класу SOC 6
Розділ 5. Функціональний контроль ЦІС
Тема 5.1. Методи функціонального контролю 12
Тема 5.2. Корекція помилок. Завадостійкі коди 13
Тема 5.3.Приклади   ЦІС систем    зв’язку,  обробки та відображення інформації. Система контролю JTAG 8
РГР 10
Модульна контрольна робота 6
Екзамен 36
Усього годин 150
59 Електронні системи 1 Розділ 1. Загальні відомості про ЕС
Тема 1. Класифікація ЕС. Узагальнені функціональні схеми ЕС та їх блоки. Зразки ЕС. 6
Розділ 2. Інформаційні оцінки ЕС
Тема 1. Інформація та її форми. Ентропія, як міра невизначеності вибору. Умовна ентропія. Ентропія об’єднання. 6
Тема 2. Інформаційні характеристики джерел дискретних повідомлень. 6
Тема 3. Первинні давачі інформації. 6
Розділ 3. Сигнали та коди, що застосовуються в ЕС
Тема 1. Детерміновані та випадкові сигнали, їх часове та частотне подання 6
Тема 2. Амплітудна, частотна, фазова модуляція. Кодово-імпульсна модуляція, дельта-модуляція, квадратурні види модуляції. 8
Тема 3. Завади, їх джерела. Завадостійкість неперервних та імпульсних видів модуляції. Код Хемінга, циклічні коди, коди БЧХ. 7
Розділ 4. Цифрові інформаційні системи
Тема 1. Цифрове подання інформації. 6
Тема 2. АЦП різних типів, багатоканальні АЦП. Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП). 8
Тема 3. Багатоканальні системи збору даних. Схеми вибірки-зберігання. Синхронізація роботи багатоканальних систем. 6
Тема 4. Застосування перетворювачів даних. 8
Розділ 5. Системи передачі-прийому інформації
Тема 1. Дискретні та безперервні системи зв’язку. 8
Тема 2. Теорема Шеннона. Ефективне кодування. Коди Шеннона-Фано та Хаффмена. 4
Тема 3. Багатоканальні системи передачі інформації з частотним, часовим та фазовим розподіленням сигналів. 8
Тема 4. Оптимальний прийом безперервних та дискретних повідомлень. Узгоджена фільтрація. 6
Розділ 6. Системи реєстрації та відображення інформації
Тема 1. Методи та пристрої реєстрації інформації, знакодрукувальні та знакосинтезувальні пристрої. 6
Тема 2. Відображення інформації. 5
Розділ 7. Контроль та діагностика ЕС
Тема 1. Контролюючі та діагностуючі пристрої ЕС. Підвищення надійності ЕС. 6
Модульна контрольна робота 6
Всього годин 120
60 Енергозбереження та енергоефективність 2 Розділ 1. Принципи узгодження параметрів джерела енергії і навантаження в системах постійного і змінного струму

Тема 1.1. Режими передачі електричної енергії в  електроенергетичних системах

7
Розділ 2. Системи електропостачання змінного струму

Тема 2.1. Конструкція і параметри ліній електропередач змінного струму

4
Тема 2.2. Дальні лінії електропередач змінного струму 2
Тема 2.3. Стандарти якості параметрів електричної енергії. ГОСТ 13109-97 2
Тема 2.4. Компенсатори реактивної потужності 4
Тема 2.5. Пасивні і активні фільтри вищих гармонік 5
Тема 2.6. Симетрувальні пристрої трифазних систем електропостачання 4
Розділ 3. Системи електропостачання постійного струму

Тема 3.1. Системи електропостачання постійного струму. Досвід і технічні особливості використання 

2
Тема 3.2. Принцип роботи систем електропостачання постійного струму на неповністю керованих вентилях 3
Тема 3.3. Обладнання систем електропостачання постійного струму 2
Тема 3.4. Перетворювальні підстанції постійного струму на повністю керованих вентилях 4
Розділ 4. Інтелектуальні системи електропостачання

Тема 4.1. Інтелектуальні системи електропостачання Концепція Smart grid

2
Розділ 5. Структура сучасного ринку електроенергетики України

Тема 5.1. Законодавча база і структура ринку електроенергетики України

2
Реферат 6
Модульна контрольна 5
Диф. залік 6
Всього 60
61 Мікропроцесорні пристрої Розділ 1.  Особливості використання мікропроцесорів в пристроях управління та обробки інформації  
Тема 1.1 Особливості мікропроцесорних схем інформаційної та силової електроніки. 3
Розділ 2.  Однокристальні 8-бітові мікроконтролери
Тема 2.1 Огляд основних сімейств 8-бітових однокристальних мікроконтролерів. 3
Тема 2.2 Мікроконтролери сімейства AVR 3
Тема 2.3 Мікроконтролер  Mega 16 16
Контрольна робота з розділу 2 2
Розділ 3. Організація взаємодії мікроконтролера з об`єктом керування, оператором, мікроконтролерною  системою
Тема 3.1 Огляд задач, що виникають при налагодженні взаємодії мікроконтролера з об`єктом керування, оператором, мікроконтролерною системою. Варіанти побудови мікроконтролерних систем. 2
Тема 3.2 Ввід цифрових та аналогових сигналів 6
Тема 3.3 Вивід цифрових та аналогових сигналів 7
Тема 3.4 Побудова клавіатур мікроконтролерних систем. 6
Тема 3.5 Побудова дисплеїв мікроконтролерних систем. 8
Тема 3.6 Інтерфейси мікроконтролерних систем. 7
Контрольна робота з розділу 3 2
Розділ 4.  Розробка та налагодження прикладного програмного забезпечення
Тема 4.1 Програмні та апаратні засоби. 10
Індивідуальне завдання

(розрахункова графічна робота)

9
Підготовка до заліку 6
Всього в семестрі: 90
62 Пристрої перетворювальної техніки 3 Розділ 1.  Автономні інвертори   
Тема 1.1. Класифікація, та області застосування автономних інверторів. 10
Тема1.2. Схемотехніка та  анліз процессів у інверторах на повністю та неповністю керованих ключах 36
Контрольна робота 1 3,5
Розділ 2. Перетворювачі частоти
Тема 2.1.. Класифікація, схемотехніка та області застосування перетворювачів частоти. 26
Тема 2.2. Засоби управління перетворювачем частоти, вузли комутації 14
Контрольна робота 2 3,5
РГР 15
Підготовка до екзамену 36
Всього в семестрі  150
63 Переддипломна практика Переддипломна практика проводиться за індивідуальним планом. Зміст практики відповідає темі майбутнього дипломного проекту (роботи). У процесі проходження практики необхідно виконати такі види роботи.

Ознайомиться з проблемами, що розробляють у відділі, секторі, лабораторії підприємства або дослідного закладу – місцях практики. Ознайомитися з основними літературними джерелами з питань, що включені у програму практики, скласти короткий аналітичний огляд опрацьованих наукових матеріалів. Обгрунтувати тему дослідження і розробки, її актуальність, новизну і перспективність.

Скласти технічне завдання на проектування (роботу), затвердити її у керівника практики (викладача кафедри), встановити на підприємстві консультанта по дипломному проектуванню.

Вивчити призначення, технічні вимоги, принцип роботи, конструкцію електронного приладу або пристрою, виготовленої і розробленої в підрозділі підприємства, де студент проходить практику.

Приймати участь у науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних розробках, що виконуються на місці практики по темі майбутнього дипломного проекту.

 

225
6 Курсова робота з дисципліни: Аналіз та розрахунок електронних схем 2 Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

 – виконувати розрахунок часових та частотних характеристик, струмів та напруг в електронних колах різними методами аналізу теорії електронних кіл;

– представляти результати розрахунків у різних формах та виконувати їх аналіз у контексті зв’язку між характеристиками схеми та її структурою і компонентних складом.

 

Завдання

 

1. Виконати аналіз схеми графо-аналітичним методом.

1.1. Вибрати з довідника транзистори відповідно до типу, зазначеного на схемі, та зобразити характеристики вибраних транзисторів.

1.2. Вибрати робочу точку у лінійній області характеристик кожного з транзисторів та визначити її координати у статичному стані (режимі постійного струму).

1.3. Обчислити диференціальні g-параметри польового транзистора та h-параметри біполярного транзистора у робочій точці.

1.4. Обчислити номінали компонентів схеми, які забезпечують задане положення робочих точок.

1.5. Обчислити потужність, яку споживає схема у статичному режимі. Порівняти з потужністю, яку віддають джерела постійної напруги.

1.6. Обчислити коефіцієнт передачі напруги, коефіцієнт передачі струму, коефіцієнт передачі потужності та вхідний опір схеми у режимі малого сигналу в області середніх частот.

2. Виконати аналіз схеми вузловим методом в області середніх частот.

2.1. Зобразити П-подібні схемні моделі біполярного та польового транзисторів та обчислити їх параметри у режимі малого сигналу.

2.2. Зобразити вихідну схему у режимі малого сигналу, замінивши транзистори їх схемними моделями, укласти в області середніх частот матрицю провідності схеми, представленої як система з двома сторонами (чотирьохполюсник).

2.3. Обчислити схемні функції, зазначені у п. 1.6, та вихідний опір схеми (системи). Порівняти результати з отриманими у п. 1.6.

 

3. Виконати аналіз схеми методом сигнальних графів в області середніх частот.

3.1. За матрицею провідності схеми, отриманою у п. 2, побудувати нормалізований сигнальний граф схеми, представленої як система з двома сторонами (чотирьохполюсник).

3.2. Знайти схемні функції, зазаначені у п. 1.6, за формулою Мезона та порівняти з результатми п. 2.3.

3.3. Побудувати нормалізований сигнальний граф для визначення вихідного опору системи та визначити його. Порівняти з п. 2.3.

 

4. Виконати аналіз схеми у часовій та частотній областях.

4.1. Зобразити схему п. 2.2, врахувавши паразитну ємність колекторного переходу біполярного транзистора (кілька десятків пФ) та ємність, яка розділяє навантаження і схему у режимі постійного струму (кілька мкФ) для схем, де вона (емність) присутня.

4.2. Уклати матрицю провідності схеми, представивши її як систему з двома сторонами (чотирьохполюсник) .

4.3. Визначити операторну функцію передачі напруги схеми.

4.4. Визначити та побудувати перехідну характеристику схеми.

4.5. Визначити та побудувати амплітудно-частотну (АЧХ) і фазо-частотну (ФЧХ) характеристики схеми. Перевірити та пояснити взаємну відповідність АЧХ та перехідної характеристик.

 

30
66 Курсова робота з дисципліни: Пристрої цифрової електроніки 2 Метою курсової роботи є закріплення навичок синтезу цифрових пристроїв та здобуття практичних навичок роботи із програмами-симуляторами цифрових схем. На курсову роботу виноситься синтез порівняно простої схеми – цифрового автомата.

 

30
67 Курсова робота з дисципліни: Пристрої перетворювальної техніки 2 Тематика курсових робіт

1. Спроектувати та розрахувати імпульсний стабілізатор постійної напруги з широтно -імпульсним модулятором (схема управління на ШІМ контролері) понижуючого типу на IGBT транзисторах.

2. Спроектувати та розрахувати імпульсний стабілізатор постійної напруги з широтно-імпульсним модулятором (схема управління на ШІМ контролері) підвищувального типу на біполярних транзисторах

3. Спроектувати та розрахувати імпульсний стабілізатор постійної напруги з широтно-імпульсним модулятором (схема управління на ШІМ контролері) полярно-інвертуючого типу на MOSFET транзисторах.

4. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (схема з нульовим виводом з діодом, що шунтує) з стабілізацією вихідної напруги.

5. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (схема з нульовим виводом та з одним тиристором, що включений в коло випрямленого струму) з стабілізацією вихідної напруги.

6. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (схема з чотирма керованими вентилями та шунтуючим діодом) з стабілізацією вихідної напруги.

7. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (мостова схема з неповним числом керованих вентилів – катоди тиристорів мають загальну точку) з стабілізацією вихідної напруги.

8. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (мостова схема з неповним числом керованих вентилів –  тиристори в одній стойці) з стабілізацією вихідної напруги.

9. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі  схемою керування (мостова схема з одним тиристором, що включений в коло випрямленого струму) з стабілізацією вихідної напруги.

10. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування зі ступінчатим регулюванням вихідної напруги.

11. Спроектувати та розрахувати керований трифазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (схема Ларіонова) з стабілізацією вихідної напруги.

12. Спроектувати та розрахувати керований трифазний тиристорний несиметричний мостовий  випрямляч зі схемою керування  з стабілізацією вихідної напруги.

13. Спроектувати та розрахувати керований трифазний тиристорний випрямляч з нульовим виводом  зі схемою керування,  з стабілізацією вихідної напруги.

14. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування зі ступінчатим регулюванням вихідної напруги (схема з нульовим виводом) з стабілізацією вихідної напруги.

15. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (мостова схема з повним числом керованих вентилів ) з стабілізацією вихідної напруги.

16. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (мостова схема з неповним числом керованих вентилів –  тиристори в одній стойці) з стабілізацією вихідної напруги.

17. Спроектувати та розрахувати імпульсний стабілізатор постійної напруги релейного типу на IGBT транзисторах

18. Спроектувати та розрахувати імпульсний стабілізатор постійної напруги з широтно-імпульсним модулятором (схема управління на ШІМ контролері) понижуючого типу на біполярних транзисторах.

19. Спроектувати та розрахувати імпульсний стабілізатор постійної напруги з широтно-імпульсним модулятором (схема управління на ШІМ контролері) підвищувального типу на MOSFET транзисторах.

20. Спроектувати та розрахувати імпульсний стабілізатор постійної напруги з широтно-імпульсним модулятором (схема управління на ШІМ контролері)  полярно-інвертуючого типу на IGBT транзисторах.

21. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (схема з нульовим виводом з діодом, що шунтує) з стабілізацією вихідної напруги.

22. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (схема з нульовим виводом та з одним тиристором, що включений в коло випрямленого струму) з стабілізацією вихідної напруги.

 

30
68 Курсова робота з дисципліни: Електронні системи 2 Темою курсової роботи є розробка багатоканальної системи збору даних. Відповідно до варіанту студент самостійно приймає рішення щодо побудови системи – на основі дискретних функціональних елементів, мікроконтролера або на поєднанні цих двох підходів. 30
69 Дипломна робота бакалавра ПЕ 180